STATUT WSPÓLNOTY

1. Postanowienia wstępne

1.1. Wspólnota „Kochać i Służyć” (zwana dalej Wspólnotą) jest wspólnotą powołaną przez      Dyrektora Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej w Gdyni (zwanego dalej IFCD) na prośbę grupy małżeństw założycieli.

1.2. Wspólnotę tworzą małżeństwa związane sakramentem małżeństwa zawartym w Kościele Katolickim, pragnące współpracować z łaską tego sakramentu, żeby w drodze do Pana Boga lepiej pomagać sobie wzajemnie, w rodzinie, we Wspólnocie, w społeczeństwie, czyniąc to wszystko dla większej chwały Bożej.

1.3. Fundamentem dla Wspólnoty jest duchowość małżeńska według nauczania Kościoła Katolickiego, w szczególności wyrażona przez. św. Jana Pawła II, oraz duchowość ignacjańska.

1.4. Nazwa Wspólnoty „Kochać i Służyć” zaczerpnięta z duchowości ignacjańskiej wyraża cnotę miłości, którą członkowie Wspólnoty pragną pielęgnować i rozwijać oraz cel, do którego Wspólnota dąży, a którym jest służba prawdzie o małżeństwie i rodzinie.

1.5. Wspólnota działa przy ICFD w Gdyni.

1.6.Wspólnota używa znaku graficznego przedstawionego jako załącznik 1 do niniejszego statutu.

1.7. Wspólnota może współpracować ze wszystkimi ruchami i stowarzyszeniami, których cele nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

2. Cel działania wspólnoty

Celem działania Wspólnoty jest służba prawdzie o małżeństwie i rodzinie, który to cel Wspólnota realizuje poprzez:

2.1. Dążenie do życia pełnią sakramentu małżeństwa przez wszystkich członków Wspólnoty.

2.2. Świadczenie, że małżeństwo jest powołaniem i misją, specyficznym sposobem pójścia za Chrystusem, a w konsekwencji drogą do świętości.

2.3. Ciągłą formację duchową, nieustanne zgłębianie nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie oraz dawanie świadectwa o prawdzie zawartej w tym nauczaniu.

2.4.Głoszenie prawdy o małżeństwie i rodzinie poprzez czynny udział w prowadzeniu rekolekcji dla małżonków i narzeczonych.

3. Życie Wspólnoty

Członkowie Wspólnoty:

3.1. Zachowują powszechnie przyjęte praktyki chrześcijańskie w tradycji katolickiej.

3.2. Czynnie uczestniczą we wszystkich rodzajach formacji organizowanych dla członków Wspólnoty.

3.3. Angażują się w działania apostolskie Wspólnoty w zależności od swoich predyspozycji i możliwości (prowadzenie rekolekcji, lub pomoc w organizacji rekolekcji itp.).

3.4. Wspierają działania apostolskie Wspólnoty i siebie nawzajem poprzez codzienną modlitwę.

4. Działalność apostolska Wspólnoty

Apostolstwo we Wspólnocie realizuje się poprzez:

4.1. Świadectwo życia zgodnego z Ewangelią w małżeństwie, w rodzinie i poza rodziną.

4.2. Pomoc małżeństwom w drodze do świętości poprzez:

– prowadzenie i animowanie rekolekcji w ICFD w Gdyni i w innych miejscach, według programów opracowanych przez Wspólnotę i zatwierdzonych przez Dyrektora ICFD;

– organizowanie małżeńskich dni skupienia;

– indywidualne spotkania z małżeństwami przeżywającymi trudności.

4.3. Pomoc narzeczonym w przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa.

5. Członkowie Wspólnoty

5.1. Członkiem Wspólnoty może zostać każde małżeństwo, które uczestniczyło, w co najmniej jednych rekolekcjach prowadzonych przez Wspólnotę, lub w co najmniej trzech spotkaniach formacyjnych Wspólnoty, akceptuje duchowość i Statut Wspólnoty i zgłosi Liderom jednoznaczną deklarację przystąpienia do Wspólnoty.

5.2. W przypadku śmierci jednego z małżonków, drugie nadal pozostaje pełnoprawnym członkiem Wspólnoty.

5.3. Członkostwo Wspólnoty ustaje na skutek:

– złożenia pisemnej rezygnacji złożonej Liderowi Wspólnoty

– zaniechania uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych i kontaktów ze Wspólnotą przez

okres 24 miesięcy.

6. Struktura Wspólnoty

6.1. Na czele Wspólnoty stoi Rada Wspólnoty składająca się z:

– Liderów Wspólnoty (jedno małżeństwo),

– Duszpasterza Wspólnoty,

– Członków Rady Wspólnoty (dwa-trzy małżeństwa).

6.2. Rada organizuje życie i pracę Wspólnoty, a w szczególności:

– przygotowuje propozycje programów rekolekcji i formacji,

– przygotowuje okresowe plany pracy Wspólnoty (terminy rekolekcji, spotkań formacyjnych i innych form pracy),

– przygotowuje roczne sprawozdania z działalności Wspólnoty.

6.3. Do obowiązków Liderów należy:

– inspirowanie wszystkich członków Wspólnoty do aktywnej i wiernej celom Wspólnoty pracy nad sobą i dla innych,

– dbałość o jedność Wspólnoty oraz wzajemne zrozumienie i zaufanie wszystkich członków,

– reprezentowanie i występowanie w imieniu Wspólnoty w kontaktach zewnętrznych,

– przydział zadań poszczególnym członkom Rady i Wspólnoty.

6.4. Duszpasterz Wspólnoty w ścisłym porozumieniu z Liderami nadaje kierunek formacji i działaniom apostolskim Wspólnoty, a w szczególności:

– opiniuje i zatwierdza programy rekolekcji i formacji,

– czuwa nad zgodnością wszelkich działań Wspólnoty z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

6.5. Wyboru Liderów i Rady Wspólnoty dokonuje się na spotkaniu wyborczym ujętym w rocznym Planie Pracy, bądź spotkaniu nadzwyczajnym ogłoszonym, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

6.6. Liderów Wspólnoty wybiera się na okres 3 lat, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Wspólnoty.

6.7. Członków Rady Wspólnoty wybiera się na okres 3 lat, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Wspólnoty.

6.8. Duszpasterza Wspólnoty mianuje i odwołuje Dyrektor ICFD zgodnie z prawem Towarzystwa Jezusowego.

6.9. Z uzasadnionych powodów Liderów, poszczególnych członków Rady bądź całą Radę Wspólnoty (za wyjątkiem Duszpasterza Wspólnoty) można odwołać, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Wspólnoty.

7. Środki materialne Wspólnoty

7.1 Wspólnota może gromadzić środki materialne na potrzeby związane z działalnością formacyjną i apostolską Wspólnoty.

7.2 Środki materialne Wspólnoty pochodzą z dobrowolnych ofiar.

7.3 O wydatkach Wspólnoty decyduje Rada Wspólnoty większością głosów.

7.4 Odpowiedzialnym za finanse Wspólnoty jest jeden z członków Rady Wspólnoty wyznaczony przez Liderów.

7.5 Co roku Rada Wspólnoty składa sprawozdanie ze stanu finansów przed wszystkimi członkami Wspólnoty.

7.6 W przypadku rozwiązania Wspólnoty ewentualne pozostałe środki finansowe będą przekazane na rzecz ICFD.

8. Postanowienia końcowe.

8.1 Niniejszy Statut wchodzi w życie po przyjęciu go przez 2/3 członków w głosowaniu jawnym, z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora ICFD.

8.2 Uzupełnienia i zmiany Statutu wynikające z pojawiających się potrzeb, mogą być dokonywane jedynie za zgodą 2/3 członków Wspólnoty i Dyrektora ICFD w formie pisemnej.

8.3 Dyrektor ICFD może rozwiązać Wspólnotę, jeśli z jakichkolwiek powodów, przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie będzie ona w stanie realizować zadań statutowych.

 

***

ZAŁĄCZNIK 1 – ZNAK GRAFICZNY WSPÓLNOTY „KOCHAĆ I SŁUŻYĆ”

 

W lewym górnym narożniku umieszczony jest kontur gołębicy symbolizujący Ducha Świętego, którego zgodnie z epiklezą sakramentu małżonkowie otrzymują jako komunię miłości Chrystusa i Kościoła. Jest On pieczęcią ich przymierza, zawsze żywym źródłem ich miłości, mocą, w której będzie odnawiać się ich wierność.(KKK1624)

W prawym dolnym narożniku umieszczone są dwa połączone koła symbolizujące obrączki ślubne.

Poświęcone obrączki ślubne są znakiem złożonej wobec Boga i współmałżonka przysięgi miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej aż do śmierci.

Tło: kolor złoty   #d4a734

Rysunek: kolor biały   #ffffff

***

Niniejszy Statut Wspólnoty z dnia 11 marca 2018r. uzupełniony zgodnie z punktem 7 Protokołu z głosowania dotyczącego przyjęcia logo Wspólnoty „KOCHAĆ I SŁUŻYĆ” z dnia 1 października 2018r. zatwierdzam i wprowadzam do użytku.

Dyrektor ICFD

O. Grzegorz Jankowski S.J.